Công tác quy hoạch và luân chuyển công chức, viên chức ngành kiểm sát

Ngày hỏi:24/10/2019

Tìm hiểu quy định về công tác tổ chức cán bộ ngành kiểm soát. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công tác quy hoạch và luân chuyển công chức, viên chức ngành kiểm sát được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác quy hoạch và luân chuyển công chức, viên chức ngành kiểm sát quy định tại Hướng dẫn 15/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức trung ương và các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và phân loại kế cận, kế tiếp trong số đã được quy hoạch, bảo đảm 03 độ tuổi (VKSND tối cao có văn bản hướng dẫn cụ thể); xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 theo quy định và gửi kết quả về các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

   Việc đề nghị bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2017 để Ban cán sự đảng VKSND tối cao phê duyệt. Đồng thời gửi kèm kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện đã được Viện kiểm sát cấp tỉnh phê duyệt. VKSND tối cao chỉ xem xét, bổ nhiệm đối với những người đã được phê duyệt quy hoạch theo quy định.

   - Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuộc đơn vị, địa phương mình; gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá cán bộ; chú trọng luân chuyển, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người...; đồng thời, gắn với công tác luân chuyển cán bộ và chủ trương bố trí Viện trưởng VKSND các cấp không phải là người địa phương, nhất là những địa phương tỷ lệ này chưa đạt yêu cầu hoặc chưa tích cực. Tiếp tục đề nghị cấp ủy địa phương kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân địa phương tham gia cấp ủy theo quy định tại Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn