Đăng ký kế hoạch công tác năm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về đánh giá phân loại đơn vị, công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi việc đăng ký kế hoạch công tác năm của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định đăng ký kế hoạch công tác năm như sau:

   1. Đối với đơn vị

   a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, điều kiện cụ thể và yêu cầu của đơn vị cấp trên, người đứng đầu đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch công tác năm, trực tiếp trình cấp có thẩm quyền để được xem xét, thông qua. Cụ thể:

   - Bộ trưởng, các Thứ trưởng phê duyệt Bản đăng ký kế hoạch công tác năm của các đơn vị trực thuộc Bộ theo phân công phụ trách;

   - Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ phê duyệt Bản đăng ký kế hoạch công tác năm của các đơn vị trực thuộc.

   b) Kế hoạch công tác năm của đơn vị phải cụ thể hóa từng nội dung công việc, xác định rõ người chủ trì và người phối hợp, thời gian bắt đầu và thời hạn kết thúc, sản phẩm/kết quả cần đạt (Mẫu 01).

   c) Đối với nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao thực hiện trong năm, đơn vị phải bổ sung cùng với Kế hoạch công tác năm của đơn vị để cuối năm đánh giá được đầy đủ, toàn diện.

   2. Đối với công chức, viên chức

   a) Căn cứ lĩnh vực được phân công theo vị trí việc làm và kế hoạch công tác của đơn vị trong năm, công chức, viên chức đăng ký kế hoạch công tác năm của mình với người đứng đầu cấp quản lý trực tiếp (Mẫu 02); công chức, viên chức thực hiện việc cập nhật kế hoạch công tác năm với người đứng đầu cấp quản lý trực tiếp khi được giao thêm nhiệm vụ ngoài kế hoạch đã đăng ký (nhiệm vụ đột xuất) hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới, hoặc được phân công phụ trách nhiệm vụ khác.

   b) Người đứng đầu cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt bản đăng ký kế hoạch công tác năm của công chức, viên chức; xác nhận việc cập nhật kế hoạch công tác năm của công chức, viên chức; giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

   3. Đơn vị, công chức, viên chức hoàn thành việc đăng ký, phê duyệt kế hoạch công tác năm trong tháng 3 hằng năm. Bản đăng ký kế hoạch công tác năm của đơn vị, công chức, viên chức đã được phê duyệt là cơ sở để nhận xét, đánh giá việc hoàn thành khối lượng, tiến độ công việc trong năm của đơn vị, công chức, viên chức.

   Đơn vị, công chức, viên chức không đăng ký kế hoạch công tác năm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền sẽ bị xem xét, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về đăng ký kế hoạch công tác năm đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bộ Khoa học và Công nghệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn