Đảng viên không trung thực trong khai lý lịch nhưng gây hậu quả ít nghiêm trọng bị xử lý thế nào?

Ngày hỏi:30/10/2018

Xin chào các anh chị, tôi đang tìm hiểu các vấn đề về xử lý Đảng viên vi phạm. Tôi có chút thắc mắc mong được anh chị tư vấn, anh chị cho tôi hỏi Đảng viên không trung thực trong khai lý lịch nhưng gây hậu quả ít nghiêm trọng bỉ xử lý thế nào? Mong được anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 7 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì:

   "1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   a) Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   b) Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình.

   c) Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

   d) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên."

   Như vậy đối với Đảng viên không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân mà gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn