Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

Ngày hỏi:27/08/2018

Ban biên tập vui lòng cung cấp giúp tôi Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục có được không? Tôi xin cảm ơn!

Hồng Khanh (khanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT thì:

   TT

   Mã số

   Nhóm, tên chỉ tiêu

   1- GIÁO DỤC MẦM NON

   1.1 - Nhà trẻ

   1

   1101

   Số nhà trẻ

   2

   1102

   Số nhóm trẻ

   3

   1103

   Số phòng học nhà trẻ

   4

   1104

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trẻ

   5

   1105

   Số trẻ em nhà trẻ

   6

   1106

   Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ

   1.2 - Mẫu giáo

   7

   1201

   Số trường mẫu giáo, mầm non

   8

   1202

   Số lớp mẫu giáo

   9

   1203

   Số phòng học mẫu giáo

   10

   1204

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mẫu giáo

   11

   1205

   Số trẻ em mẫu giáo

   12

   1206

   Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo; tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo

   2 -GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

   2.1 - Tiểu học

   13

   2101

   Số trường tiểu học

   14

   2102

   Số lớp tiểu học

   15

   2103

   Số phòng học tiểu học

   16

   2104

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiểu học

   17

   2105

   Số học sinh, tiểu học;

   18

   2106

   Số học sinh bình quân một giáo viên; số học sinh bình quân 1 lớp học; số giáo viên bình quân một lớp học của tiểu học

   19

   2107

   Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học

   20

   2108

   Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học

   2.2 - Trung học cơ sở

   21

   2201

   Số trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học

   22

   2202

   Số lớp trung học cơ sở

   23

   2203

   Số phòng học trung học cơ sở

   24

   2204

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trung học cơ sở

   25

   2205

   Số học sinh trung học cơ sở

   26

   2206

   Số học sinh bình quân một giáo viên; số học sinh bình quân 1 lớp học; số giáo viên bình quân một lớp học

   27

   2207

   Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở

   28

   2208

   Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở

   2.3 - Trung học phổ thông

   29

   2301

   Số trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học

   30

   2302

   Số lớp trung học phổ thông

   31

   2303

   Số phòng học trung học phổ thông

   32

   2304

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trung học phổ thông

   33

   2305

   Số học sinh trung học phổ thông

   34

   2306

   Số học sinh bình quân một giáo viên; số học sinh bình quân 1 lớp học; số giáo viên bình quân một lớp học

   35

   2307

   Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học phổ thông

   36

   2308

   Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học phổ thông, tỷ lệ chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông

   3 - PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮ

   42

   3001

   Số tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

   4 - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

   43

   4001

   Số trung tâm giáo dục thường xuyên; số trung tâm học tập cộng đồng; số trung tâm ngoại ngữ, tin học; số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

   44

   4002

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giáo dục thường xuyên

   45

   4003

   Số người học các chương trình giáo dục thường xuyên

   5. GIÁO DỤC KHÁC

   5.1. Dự bị đại học

   46

   5101

   Số trường

   47

   5102

   Số lớp dự bị đại học

   48

   5103

   Số phòng học dự bị đại học

   49

   5104

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dự bị đại học

   50

   5105

   Số học sinh dự bị đại học

   5.2. Giáo dục người khuyết tật

   51

   5201

   Số trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, số trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật

   52

   5202

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên

   53

   5203

   Số học sinh khuyết tật

   5.3. Đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

   54

   5301

   Số trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, số trường trung cấp sư phạm

   55

   5302

   Số phòng học và phòng chức năng của trường trung cấp sư phạm

   56

   5303

   Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường trung cấp sư phạm; số giáo viên chuyên ngành sư phạm của trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên

   57

   5304

   Số học sinh trung cấp sư phạm, số học sinh ngành đào tạo giáo viên

   5.4. Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

   58

   5401

   Số trường cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên, số trường cao đẳng sư phạm

   59

   5402

   Số phòng học và phòng chức năng của các trường cao đẳng sư phạm

   60

   5403

   Số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của các trường cao đẳng sư phạm; số giáo viên chuyên ngành sư phạm của các trường cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên

   61

   5404

   Số sinh viên cao đẳng sư phạm, số sinh viên ngành đào tạo giáo viên

   6 - GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   62

   6001

   Số cơ sở giáo dục đại học

   63

   6002

   Số phòng học và phòng chức năng giáo dục đại học

   64

   6003

   Số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên giáo dục đại học

   65

   6004

   Số sinh viên đại học

   66

   6005

   Số học viên cao học

   67

   6006

   Số nghiên cứu sinh

   7- TÀI CHÍNH

   68

   7001

   Chi NSNN cho giáo dục và đào tạo

   Trên đây là nội dung quy định về danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn