Đề xuất chủ trương quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:18/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc Đề xuất chủ trương quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đề xuất chủ trương quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện của Bộ Tài chính quy định tại Điều 12 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017, cụ thể như sau:

   1.1. Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị, thành phần gồm cấp ủy và tập thể lãnh đạo (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương) để đề xuất số lượng, danh sách công chức, viên chức dự kiến bổ sung quy hoạch.

   Nội dung hội nghị:

   - Rà soát, đánh giá tình hình công chức, viên chức quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng cán bộ quy hoạch cần bổ sung thêm.

   - Thảo luận, đề xuất danh sách công chức, viên chức đề nghị bổ sung quy hoạch (công chức, viên chức đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch phải được trên 50% tổng số thành phần tại cuộc họp đồng ý).

   1.2. Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề xuất chủ trương quy hoạch. Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

   - Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

   - Biên bản họp hội nghị đơn vị.

   1.3. Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về số lượng và danh sách đề nghị quy hoạch. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn