Điều kiện để được ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân?

Ngày hỏi:30/06/2016

Anh X sinh ngày 20/5/1995. Nghe đài báo đưa tin, ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021, anh X có nguyện vọng tự ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân. Anh X muốn biết điều kiện để được ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân?

  Nội dung này được Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật bầu cử), để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, anh X phải có đủ những điều kiện sau đây:

   a) Yêu cầu về độ tuổi ứng cử: Theo Điều 2 Luật bầu cử, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Do ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày 22/5/2016, nên tính đến ngày bầu cử 22/5/2016, anh X đã đủ 21 tuổi thỏa mãn điều kiện về độ tuổi được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp.

   b) Bảo đảm tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, bao gồm:

   - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

   - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.


  Nguồn:

  Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn