Đơn vị Khoa học và công nghệ tự đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Ngày hỏi:07/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phân loại đánh giá công chức, viên chức tại đơn vị khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi việc tự đánh giá tại đơn vị được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 25 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 thì đơn vị tự đánh giá như sau:

   a) Các đơn vị là đối tượng đánh giá, phân loại hàng năm xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác năm của đơn vị (Mẫu 05);

   b) Người đứng đầu đơn vị trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác năm tại cuộc họp của đơn vị để các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;

   Thành phần dự họp: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động đối với các đơn vị có số lượng công chức, viên chức và người lao động ít hơn 50 người; toàn thể công chức, viên chức và người lao động hoặc cán bộ chủ chốt đối với các đơn vị có số lượng công chức, viên chức và người lao động từ 50 người trở lên.

   c) Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ có tư cách pháp nhân, có số lượng công chức, viên chức và người lao động ít hơn 50 người; người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Điều 19, 20, 21, 22 và Điều 23 Quy chế này, đồng thời tham khảo ý kiến của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, công đoàn để quyết định việc đánh giá, phân loại;

   d) Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ có tư cách pháp nhân, có đơn vị trực thuộc và có số lượng công chức, viên chức và người lao động từ 50 người trở lên thành lập Tổ thẩm định của đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo các nội dung đánh giá và phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ quy định;

   đ) Sau khi hoàn thành việc tự đánh giá, phân loại, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi về bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị cấp trên trực tiếp để tổng hợp, tham vấn ý kiến Tổ thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại.

   Thành phần hồ sơ gồm:

   - Văn bản đề nghị xét công nhận kết quả đánh giá, phân loại của đơn vị;

   - Kế hoạch công tác năm của đơn vị (đã bao gồm cả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất);

   - Bản báo cáo đánh giá kết quả công tác năm của đơn vị;

   - Bảng tổng hợp kết quả phần xếp loại công chức, viên chức và người lao động; bảng tổng hợp kết quả phần xếp loại các đơn vị trực thuộc.

   Thời gian nộp hồ sơ:

   Chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá phân loại, các đơn vị trực thuộc Bộ gửi Hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ qua Vụ Tổ chức cán bộ; file điện tử của Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm gửi qua Email: vutccb@most.gov.vn. Sau thời hạn nêu trên, đơn vị nào chưa gửi mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về đơn vị Khoa học và công nghệ tự đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn