Giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ của dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/04/2019

Lực lượng dân quân tự vệ chịu sự giám sát, quản lý của Ban chỉ huy quân sự xã, do đó để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ thì cần phải có giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ do huyện đội quản lý và cấp cho tổ trưởng, đội trưởng dân quân tự vệ, để hiểu chi tiết hơn: Ban tư vấn cho tôi hỏi: Giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ của dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 56/2005/QĐ-BQP về quy chế hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có quy định giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ như sau:

   - Tổ, đội tuần tra, bảo vệ dân quân tự vệ khi hoạt động phải có giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ do huyện đội quản lý và cấp cho tổ trưởng, đội trưởng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ.

   - Tổ trưởng, đội trưởng sử dụng giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ khi làm nhiệm vụ dùng hết thời hạn phải trả, mất phải báo cáo, làm xong nhiệm vụ mà không được giao nhiệm vụ tiếp theo phải trả lại ngay cho cơ quan cấp giấy.

   - Đối với cơ quan cấp giấy, phải thu hồi lại ngay khi hết hạn, hoặc khi người được cấp giấy thôi làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ.

   Mẫu giấy ủy nhiệm tuần tra, bảo vệ có kích thước (Chiều dài 12 cm, chiều rộng 9,0 cm), được in thành 2 mặt, nền trắng, chữ đen.

   Mặt trước

   TỈNH ĐỘI (TĐ)...
   HUYỆN ĐỘI (TĐ)....
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số:...../QĐ-UN

   Ngày.... tháng.... năm 200

   UỶ NHIỆM

   TUẦN TRA, BẢO VỆ

   Uỷ nhiệm đồng chí:

   Chức vụ: Đơn vị:

   Là tổ trưởng tổ tuần tra, bảo vệ của Dân quân tự vệ:

   Trong khu vực:...

   Tổ tuần tra, bảo vệ được quyền nhắc nhở, ngăn chặn, bắt, giữ người có hành vi vi phạm pháp luật và giữ các phương tiện của người vi phạm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ tổ tuần tra, bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ

   Có giá trị đến

   Ngày.... tháng... năm 200

   HUYỆN ĐỘI TRƯỞNG

   (Ký tên - đóng dấu)

   Mặt sau

   - Giấy này chỉ cấp cho các tổ trưởng, đội trưởng tuần tra, bảo vệ Dân quân tự vệ, khi sử dụng phải kèm theo giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận Dân quân tự vệ.

   - Đúng hết thời hạn, khi làm xong nhiệm vụ hoặc thôi không làm nhiệm vụ phải trả lại cho cơ quan cấp giấy.

   - Cơ quan cấp giấy phải thu hồi ngay khi hết hạn hoặc khi người được cấp giấy thôi không làm nhiệm vụ.

   - Phải giữ gìn cẩn thận, không để rách, nhàu nát, không được cho mượn, nếu mất phải báo ngay cho cơ quan cấp giấy.

   - Giấy ủy quyền này không thay thế giấy chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn