Hệ thống tổ chức văn thư Tòa án nhân dân

Ngày hỏi:10/01/2022

Cho hỏi theo quy định hiện nay của pháp luật việc tổ chức hệ thống tổ chức văn thư Tòa án nhân dân và việc bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống tổ chức văn thư Tòa án nhân dân

   Căn cứ Điều 5 Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2022 có quy định về hệ thống tổ chức văn thư Tòa án nhân dân như sau:

   - Tổ chức văn thư của Tòa án nhân dân các cấp

   + Tòa án nhân dân các cấp căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc để đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập đơn vị cấp phòng hoặc bộ phận văn thư và bố trí công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư.

   - Hệ thống văn thư Tòa án nhân dân các cấp bao gồm:

   + Văn thư cơ quan: Bộ phận Văn thư chuyên trách thuộc Phòng Hành chính - Tư pháp Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; văn thư chuyên trách của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Văn thư chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao; Văn thư chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

   + Văn thư đơn vị: Văn thư chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; văn thư kiêm nhiệm các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

   Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

   Căn cứ Điều 6 Quy chế này việc bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ được quy định như sau:

   Mọi hoạt động trong công tác văn thư, lưu trữ của hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định khác liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân và các văn bản pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thư ký Tòa án
  Quyết định của Tòa án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn