Kế toán trưởng hết thời hạn bổ nhiệm có được xét bổ nhiệm lại không?

Ngày hỏi:02/04/2019

Mình hết nhiệm kì kế toán trưởng trong công ty từ tháng 6/2018. Công ty đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại theo quy định. Lần đầu mình bỏ phiếu tín nhiệm được 5/10 phiếu đối với cán bộ chủ chốt, 2/3 phiếu đối với ban lãnh đạo, 2/2 phiếu đối với Chi ủy. Sau đó công ty bỏ phiếu tín nhiệm lại mình đc 7/10 phiếu, 2/3 và 2/2 nhưng đến nay vẫn chưa được bổ nhiệm lại. Công ty có liên hệ với Sở Nội vụ thì Sở hướng dẫn công ty làm quy trình bổ nhiệm lần đầu có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 thì Quy trình bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo sẽ được thực hiện theo trình tự 04 bước, cụ thể như sau:

   Bước 1: Công chức, viên chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ.

   Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ “chủ chốt”

   Căn cứ báo cáo tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ của công chức, viên chức, đơn vị, bộ phận tham mưu công tác cán bộ (của cơ quan quản lý cấp trên) phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến nhận xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức dự kiến bổ nhiệm lại.

   Công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý; trường hợp từ 50% đồng ý trở xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Như vậy: Trường hợp tại Hội nghị cán bộ “chủ chốt” bạn được bỏ phiếu tín nhiệm là 7/10 - Tức đạt 70% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý.

   Bước 3: Tổ chức Hội nghị Tập thể Lãnh đạo

   Căn cứ kết quả Hội nghị Bước 2 và ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị, đơn vị tham mưu công tác cán bộ của cơ quan quản lý cấp trên phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo để nhận xét, đánh giá và biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) về việc bổ nhiệm lại.

   Công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý; trường hợp từ 50% đồng ý trở xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền (cấp phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ) xem xét, quyết định.

   Như vậy: Trường hợp tại Hội nghị Tập thể Lãnh đạo bạn được bỏ phiếu tín nhiệm 2/3 - Tức đạt 66,66 % tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý

   Bước 4: Phê duyệt quyết định và tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại

   4.1. Phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại

   4.2. Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại

   - Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng đơn vị hoặc ủy quyền cho cấp phó đơn vị chủ trì, thông báo quyết định bổ nhiệm lại tại cuộc họp giao ban đơn vị theo quy định.

   - Thành phần tham gia: Là thành phần tham gia cuộc họp giao ban đơn vị.

   - Nội dung: Công bố quyết định bổ nhiệm lại.

   Như vậy: Trường hợp tại Hội nghị cán bộ “chủ chốt” bạn được bỏ phiếu tín nhiệm là 7/10 - tức đạt 70% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý, và tại Hội nghị Tập thể Lãnh đạo bạn được bỏ phiếu tín nhiệm 2/3 - tức đạt 66,66 % tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý, đủ điều kiện được được bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV thì chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

   Mà theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì nhiệm kì Kế toán trưởng từ tháng 6/2018, tức là trước đó 90 ngày thì người đứng đầu đơn vị phải tiến hành thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng cho bạn và quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bạn.

   Do đó: Đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn để xem xét bổ nhiệm lại, nên bạn không được xét bổ nhiệm lại ví trị Kế toán trưởng nữa, mà nếu để tiếp tục bổ nhiệm bạn làm Kế toán trưởng của đơn vị thì phải tiến hành bổ nhiệm lần đầu cho bạn.

   Nên theo quan điểm của chúng tôi, việc Sở Nội vụ hướng dẫn công ty làm quy trình bổ nhiệm Kế tóa trưởng lần đầu đối với bạn trong trường hợp này là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn