Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày hỏi:23/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ của hội cựu chiến binh. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP quy định Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam như sau:

   1. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh bao gồm:

   a) Nguồn thu hội phí;

   b) Nguồn viện trợ, tài trợ;

   c) Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

   - Kinh phí của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và của Hội Cựu chiến binh các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm.

   - Kinh phí của Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và của Hội Cựu chiến binh các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.

   d) Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác;

   đ) Các nguồn thu khác (nếu có).

   2. Tài sản của Hội Cựu chiến binh bao gồm:

   a) Tài sản Nhà nước giao;

   b) Tài sản do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ, cho, tặng theo quy định của pháp luật.

   3. Kinh phí hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và doanh nghiệp do các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đó bảo đảm và được hạch toán chi phí hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   4. Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

   5. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính."

   Trên đây là quy định về Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn