Lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:19/12/2014

Lao động hợp đồng có thời hạn 24 tháng ký lại 1 lần trong cơ quan nhà nước, đã hưởng Hệ số lương 2,44 và đóng BHXH được 12 năm, nay cơ quan ký lại hợp đồng 12 tháng theo dạng khoán lương, mức lương hiện tại bị mất đi 1/2 như vậy có đúng không? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Thứ nhất: Về việc ký HĐLĐ

   Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước theo chế độ HĐLĐ. Do đó, việc giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ phải tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Do thông tin bạn cung cấp không cụ thể về thời gian giao kết HĐLĐ, số lần giao kết HĐLĐ, số năm công tác cụ thể, Luật sư cung cấp quy định như sau để bạn đối chiếu cụ thể vào tình huống.

   Khoản 1, 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   “1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) HĐLĐ không xác định thời hạn;

   HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) HĐLĐ xác định thời hạn;

   HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.”

   Như vậy, sau khi hết hạn HĐLĐ, NSDLĐ có quyền thỏa thuận để ký kết HĐLĐ mới với những điều khoản thay đổi hoặc không thay đổi phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên, NSDLĐ chỉ được phép ký tối đa 2 lần HĐLĐ xác định thời hạn, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp HĐLĐ hết hạn, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì sau 30 ngày, nếu không giao kết hợp đồng mới thì HĐLĐ đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

   Thứ hai: Về tiền lương.

   Bộ luật lao động 2012 tại Điều 90. Tiền lương

   1. Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   2. Tiền lương trả cho NLĐ căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

   3. NSDLĐ phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau.

   Điều 94. Hình thức trả lương

   1. NSDLĐ có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày.

   2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

   Như vậy, về hình thức trả lương theo quy định Bộ luật lao động NSDLĐ có quyền lựa chọn hình thức trả lương, nếu thay đổi hình thức trả lương thì NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn