Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra khi thanh tra thuế

Ngày hỏi:06/03/2020

Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi: Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra khi thanh tra thuế không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Phụ lục của Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015, có quy định:

  TÊN CƠ QUAN THUẾ
  TÊN ĐƠN VỊ GIAO HỒ SƠ
  -----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------


  BIÊN BẢN

  GIAO, NHẬN HỒ SƠ, VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

  Hôm nay, vào lúc …. giờ …… ngày …….. tháng .... năm………..; tại …………………………….(1)

  Chúng tôi gồm có:

  1. Đại diện ……………………………………………………………………………….(2).

  Ông (Bà)………………………………………. Chức vụ: …………………..

  Ông (Bà)………………………………………. Chức vụ:……………………

  2. Đại diện cơ quan điều tra …………………………………………………………………………(3)

  Ông (Bà)……………………………………….. Chức vụ:…………………….

  Ồng (Bà)……………………………………….. Chức vụ:…………………….

  Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ gồm có …….. trang, gồm các tài liệu sau:

  ........................................................................................................................... (4).

  Việc giao nhận hoàn thành vào lúc....giờ....ngày....tháng....năm ……..

  Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  (1) Địa điểm giao nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm

  (2) Tên cơ quan giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

  (3) Tên cơ quan điều tra

  (4) Tên loại tài liệu, số lượng tài liệu được giao nhận

  Mục lục hồ sơ
  (Kèm theo biên bản giao, nhận hồ sơ ngày...tháng...năm...)

  STT

  Tên tài liệu

  Hình thức

  Số trang

  Tình trạng tài liệu

  ……, ngày…. tháng …. năm …..
  NGƯỜI LẬP MỤC LỤC HỒ SƠ

  (Kýghi họ n)

  TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN THUẾ

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA VÀ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC SAU THANH TRA
  Tháng…….năm………..

  TT

  Chỉ tiêu

  MST

  QĐ thanh tra

  Thời kỳ thanh tra

  Kết luận TTr

  QĐ xử lý sau TTR

  Tiến độ thực hiện

  Phân loại DN

  Số thuế truy thu

  Số không được hoàn

  Số thuế truy hoàn

  ấn định

  Tiền phạt

  Tổng số tiền phải nộp sau thanh tra

  Nợ đọng năm trước

  Nợ phát sinh trong năm

  Số thuế đã nộp

  Số thuế còn phải nộp

  Miễn. giảm. ưu đãi

  Giảm lỗ

  Giảm khấu trừ

  Ghi chú

  Số

  Ngày tháng năm

  Số

  Ngày tháng

  Số

  ngày

  Dở dang

  Hoàn thành

  Lớn

  Vừa

  Nhỏ

  Tổng số

  GTGT

  TNDN

  TNCN

  TTĐB

  khác

  Tổng số tiền phạt

  Về hành vi trốn lậu thuế (phạt lần thuế)

  Kê khai sai

  Tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

  Về các hành vi vi phạm hành chính khác

  Nộp cho nợ đọng năm trước

  Nộp cho số thuế phát sinh trong tháng

  Nợ đọng năm trước

  Phát sinh trong năm

  Số thuế được miễn giảm , ưu đãi theo kê khai

  Số thuế được miễn, giảm, ưu đãi theo thanh tra

  Chênh lệch

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16=17+18+19+20+21

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25=26+27+28+29

  26

  27

  28

  29

  30=16+23+25

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39=38-37

  40

  41

  42

  1

  Kết quả dở dang năm trước chuyển sang

  Công ty….

  Công ty …..

  Cộng

  II

  Kết quả thực hiện trong tháng

  1

  Thanh tra theo kế hoạch

  a

  Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

  Công ty …..

  Công ty …..

  b

  Doanh nghiệ ĐTNN

  c

  Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

  Công ty...

  Công ty...

  2

  Thanh tra theo chuyên đề

  a

  Chuyên đề: Tân dược

  Công ty...

  Công ty...

  b

  Chuyên đề: Bảo hiểm

  Chuyênđề:...

  3

  Thanh tra đột xuất

  a

  Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

  Công ty....

  Công ty....

  1

  b

  Doanh nghiệp ĐTNN

  Công ty ...

  Công ty....

  c

  Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

  Công ty...

  Công ty...

  4

  Thanh tra lại

  Công ty...

  Công ty ….

  Cộng

  III

  Cộng lũy kể từ đầu năm

  1

  Thanh tra theo kế hoạch

  Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

  Doanh nghiệp ĐTNN

  Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

  2

  Thanh tra theo chuyên đ

  Chuyên để: Tân dược

  Chuyên đề: Bảo hiểm

  Chuyên đề:...

  3

  Thanh tra đột xuất

  Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

  Doanh nghiệp ĐTNN

  Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

  4

  Thanh tra lại

  Công ty...

  Công ty...

  Cộng

  IV

  Tỷ tệ (%)

  hoàn thành nhiệm vụ trong năm

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN THUẾ

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn