Mẫu đề cương báo cáo của Báo cáo kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày hỏi:13/08/2020

Tôi hiện tại tìm hiểu về báo cáo định kỳ quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Nhằm phục vụ công việc cho tôi muốn hỏi về Mẫu đề cương báo cáo của Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT


   TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
   -----------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BC-…..

   …, ngàytháng năm 20...

   BÁO CÁO

   Tình hình, kết quả hoạt động tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

   (Từ ngày ...tháng... năm...đến ngày...tháng...năm...)

   Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

   Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh …… báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ năm ... như sau:

   1. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI, SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NGOẠI NGỮ
   2. Đặc điểm, tình hình của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn

   1. Số liệu tổng hợp kết quả thi, sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ

   2.1. Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

   (Theo Biểu số 01, file Excel kèm theo)

   2.2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

   (Theo Biểu số 02, file Excel kèm theo)

   1. Đánh giá chung
   2. a) Ưu điểm
   3. b) Hạn chế
   4. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT TIẾP THEO
   5. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin...
   6. Đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ...

   III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)


   Nơi nhận:
   - Như kính gửi (Cục QLCL);
   - ………….;
   - Lưu: VT, …. .

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
   (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

   Trên đây là Mẫu đề cương báo cáo (mẫu số 16) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn