Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất

Ngày hỏi:10/11/2020

Em muốn xin mẫu giấy ủy quyền khiếu nại quyết định hành chính. Xin anh chị hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ------------------------

   …, ngày... tháng ... năm……

   GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

   Họ và tên người khiếu nại: .......................................................................................... ;

   Địa chỉ: ...................................................................................................................... ;

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ................................ , ngày cấp …………..,

   nơi cấp:……………….

   Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại ....................................................................

   Địa chỉ: ...................................................................................................................... ;

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ................................ , ngày cấp …………..,

   nơi cấp:………………

   Nội dung ủy quyền khiếu nại: ................................................................................... (1)

   (Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

   NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)


   Họ và tên

   NGƯỜI ỦY QUYỀN
   Chữ ký hoặc điểm chỉ)


   Họ và tên

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
   TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)
   (Chức danh, chữ ký, dấu)


   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

   (2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn