Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Ngày hỏi:11/12/2019

Tôi là viên chức đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể là trường học. Người đứng đầu đơn vị có yêu cầu viên chức tự đánh giá và trình lãnh đạo xếp loại. Nhờ ban biên tập cung cấp giúp tôi mẫu để thực hiện việc đánh giá này. Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức như sau:

   Tên cơ quan,
   tổ chức, đơn vị
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

   Năm 20...

   Họ và tên: ...........................................................................................................................

   Chức danh nghề nghiệp: ........................................................................................................

   Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

   Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ..........................................

   I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

   1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

   .................................................................................................................................................

   2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

   .................................................................................................................................................

   3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

   .................................................................................................................................................

   4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

   ................................................................................................................................................

   PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

   5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

   ..................................................................................................................................................

   6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

   ..................................................................................................................................................

   II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

   1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

   ..................................................................................................................................................

   2. Phân loại đánh giá

   (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

   Ngày....tháng....năm 20...
   Viên chức tự đánh giá
   (ký tên, ghi rõ họ tên)

   III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

   1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

   ....................................................................................................................................................

   ....................................................................................................................................................

   2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

   ....................................................................................................................................................

   ....................................................................................................................................................

   Ngày....tháng....năm 20...
   Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
   (ký tên, ghi rõ họ tên)

   IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

   1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

   ........................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................

   2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

   (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

   .......................................................................................................................................................

   Ngày....tháng....năm 20...
   Thủ trưởng đơn vị
   (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn