Mẫu quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra thuế

Ngày hỏi:06/03/2020

Liên quan đến hoạt động thanh tra thuế sắp tới. Ban biên tập có thể cung cấp cho tôi mẫu quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra thuế không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Phụ lục của Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015, có quy định:

   TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
   TÊN CƠ QUAN THU
   RA QUYT ĐỊNH
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------

   Số: ……/QĐ-……….

   …..., ngày ….. tháng…. năm…….

   QUYT ĐỊNH

   VỀ VIỆC BỔ SUNG (HOẶC THAY ĐỔI) THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA

   CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

   Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

   Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

   Căn cứ Quyết định số …… ngày ….. của ……….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tống cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

   Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCT ngày ... tháng ….. năm ……….. của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

   Căn cứ Quyết định thanh tra số ………ngày ……. Tháng ..... năm ….. của ………….. về việc thanh tra tại ………………………….;

   Xét đề nghị của……………………………………………,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Bổ sung (hoặc Cử) các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra tại Quyết định thanh tra số …….. ngày ... tháng ... năm…… của ……………. về việc thanh tra tại ………………, kể từ ngày....tháng ……. năm ………

   1. Ông (bà)……………………….., Chức vụ………………………………

   2. Ông (bà)……………………….., Chức vụ………………………………

   Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra kể từ ngày ……/……../……… (Trường hợp thay đổi thành viên đoàn thanh tra)

   1. Ông (bà)……………………….., Chức vụ

   2. Ông (bà)……………………….., Chức vụ

   Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra

   Điều 2 (hoặc Điều 3). Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều1 (hoặc và Điều 2) và Công ty………….., Bộ phận (có liên quan) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:
   - Như Điều 2;
   - Lưu: VT; ……… .

   CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT