Mẫu thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại?

Ngày hỏi:09/11/2020

Tôi được biết vừa có nghị định mới hướng dẫn luật khiếu nại. Tôi muốn tìm mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Xin được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực 10/12/2020) quy định như sau:

   ……………..(1)…………….
   ………………(2)…………….
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …/TB-…

   …, ngày … tháng … năm ……..

   THÔNG BÁO

   Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

   Kính gửi: ……………(3)……………

   Ngày ... tháng ... năm ..., ...(2)... đã nhận được đơn khiếu nại của ....(3)

   Địa chỉ: .......................................................................................................................

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………., ngày cấp .................................. ,

   nơi cấp: ……………….(4)

   Khiếu nại về việc ..................................................................................................... (5)

   Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011, cơ quan chức năng nhận thấy, đơn khiếu nại của...(3)...không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:...(6)

   Vậy thông báo để...(3)...được biết./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - ….(7)….;
   - ....(8)…..;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
   (Chữ ký, dấu)


   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

   (3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

   (4) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

   (5) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

   (6) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

   (7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

   (8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn