Mục tiêu chuyên đề 6 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo

Ngày hỏi:22/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Mục tiêu chuyên đề 6 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chuyên đề 6 Phần B Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định mục tiêu của chuyên đề công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (chuyên đề 6) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

   - Mục tiêu chung

   Trang bị, cập nhật cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo những kiến thức chung về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhận diện những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch khi lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá chính quyền, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc và miền núi.

   - Mục tiêu cụ thể

   + Nắm vững những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

   + Vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện nhiệm vụ gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình, thực tiễn công tác dân tộc hiện nay.

   + Nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng ở vùng dân tộc và miền núi.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn