Nguyên tắc làm việc của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Ngày hỏi:16/02/2019

Đang công tác trong ngành Nông nghiệp. Bạn Thanh Hằng có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Nguyên tắc làm việc của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc làm việc của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản được quy định tại Điều 3 Quyết định 238/QĐ-QLCL năm 2014 về Quy chế làm việc của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, cụ thể như sau:

   - Mọi hoạt động của Cục phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Cục; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

   - Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân công.

   - Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ có một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

   - Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và theo các Quy chế đã được ban hành, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc yêu cầu của cơ quan cấp trên.

   - Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin khi giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn