Nguyên tắc phân loại, đánh giá đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:20/12/2018

Để tăng cường hoạt động thị đua trong khối đơn vị nhà nước thì các đơn vị phải xây dựng quy chế đánh giá phân loại đối với đơn vị. Anh chị chô tôi hỏi nguyên tắc phân loại, đánh giá đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định nguyên tắc đánh giá, phân loại như sau:

   1. Đối với đơn vị

   - Việc đánh giá, phân loại đơn vị phải bảo đảm khách quan, toàn diện, công bằng, chính xác, công khai, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và có tính xây dựng; không nể nang, trù dập và mang tính hình thức.

   - Việc đánh giá, phân loại đơn vị phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất của đơn vị; chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, của Bộ và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   - Trường hợp đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

   - Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị là căn cứ để bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm.

   2. Đối với công chức, viên chức

   - Người đứng đầu đơn vị trực tiếp đánh giá, phân loại cấp phó, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

   Riêng đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, việc đánh giá, phân loại do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định.

   - Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và các quy định pháp luật đối với công chức, viên chức.

   - Bảo đảm tính tự giác, trung thực của công chức, viên chức trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình.

   - Bảo đảm tính khách quan, công bằng, toàn diện, chính xác, dân chủ, công khai; không nể nang, trù dập, thiên vị và hình thức.

   - Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị hoặc kết quả công việc được giao lãnh đạo, quản lý;

   Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng xem xét, quyết định.

   - Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

   - Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức là căn cứ để bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc phân loại, đánh giá đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn