Nhiệm vụ của chức danh phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ tài chính?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi đang tìm hiểu tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo của Bộ tài chính, mong anh chị cho tôi biết theo quy định mới nhất của pháp luật thì phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ gì?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định 2303/QĐ-BTC năm 2018 về Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ của phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cụ thể như sau:

   ...

   2. Nhiệm vụ

   a. Tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Vụ trưởng.

   b. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc (các phòng, ban) và các công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

   c. Phối hợp với các Phó Vụ trưởng khác trong quá trình xử lý, giải quyết công việc, quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản của đơn vị.

   d. Tham mưu, đề xuất với Vụ trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

   đ. Báo cáo, đề xuất với Vụ trưởng phương án xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

   e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chức danh tư pháp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn