Nhiệm vụ của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán

Ngày hỏi:30/08/2018

Chào Ban biên tập, hiện tôi đang làm việc tại một đơn vị dịch vụ kế toán ngoài nhà nước, thường xuyên phải làm việc với một số đơn vị kiểm toán, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhiệm vụ của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán quy định tại Điều 5 Quyết định 1899/QĐ-KTNN năm 2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Lãnh đạo, điều hành, quản lý công chức trong đơn vị và chuyên gia cộng tác viên, công chức khác tham gia Đoàn Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được giao;

   - Chỉ đạo xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nhà nước và kiểm tra nội bộ đối với lĩnh vực kiểm toán được phân công;

   - Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn, phương án tổ chức kiểm toán hàng năm và kế hoạch kiểm toán tổng quát của Đoàn kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt hoặc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước; chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

   - Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà nước, Tổ chức tín dụng... để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì kiểm toán đã có báo cáo kiểm toán được phát hành.

   - Kiểm tra việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết của Trưởng đoàn kiểm toán đối với các Tổ kiểm toán theo đúng mục tiêu, nội dung, phạm vi đã được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt tại kế hoạch kiểm toán tổng quát của Đoàn kiểm toán. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép hồ sơ kiểm toán và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước;

   - Tổ chức xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về các kết luận, kiến nghị tại báo cáo kiểm toán do các Đoàn kiểm toán thuộc đơn vị thực hiện trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt, phát hành theo quy định của Kiểm toán nhà nước; trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước dự thảo báo cáo kiểm toán đã được hoàn chỉnh kèm theo các hồ sơ trình và tài liệu có liên quan theo quy định;

   - Báo cáo, giải trình với Tổng Kiểm toán nhà nước các vấn đề trọng tâm về kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị kiểm toán và các vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức xét duyệt báo cáo kiểm toán và các vấn đề quan trọng trong quá trình kiểm toán; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký báo cáo kiểm toán và các văn bản có liên quan theo ủy quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán với Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán trong các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì kiểm toán; xác định rõ nguyên nhân điều chỉnh kết quả kiểm toán (đối với các BCKT đã phát hành), nguyên nhân các kiến nghị kiểm toán đơn vị chưa thực hiện hoặc không thực hiện (nguyên nhân về phía Kiểm toán nhà nước, nguyên nhân từ phía đơn vị, nguyên nhân khác) làm căn cứ kiến nghị với Tổng Kiểm toán nhà nước giải pháp khắc phục nhằm nâng cao vị thế của Kiểm toán nhà nước.

   - Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Quản lý thành phần Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán;

   - Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động kiểm toán của đơn vị;

   - Tham gia với đơn vị được giao chủ trì và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình trọng điểm quốc gia và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Trường hợp Kiểm toán trưởng là Trưởng đoàn kiểm toán, ngoài quy định tại Điều này, phải thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước.

   - Chỉ đạo Đoàn kiểm toán do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xem xét giải quyết và trả lời các khiếu nại, kiến nghị về kết luận và kiến nghị kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn