Nhiệm vụ của Tổng cục chính trị

Ngày hỏi:08/12/2017

Nhiệm vụ của Tổng cục chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hoàng Mai, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về nhiệm vụ của Tổng cục chính trị. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nhiệm vụ của Tổng cục chính trị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục III Quy định 50-QĐ/TW năm 2011 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên huấn trong toàn quân:

   - Tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội cho các đối tượng trong toàn quân. Chỉ đạo và tổ chức đấu tranh trên lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Xây dựng và thực hiện các chương trình, nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng trong toàn quân và nội dung giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, in, phát hành trong quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Phối hợp với cơ quan văn hóa thông tin ngoài quân đội chỉ đạo, hướng dẫn sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật thuộc đề tài quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và chiến tranh cách mạng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

   2. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đảng bộ quân đội; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, cơ quan chính trị các quân khu và Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đảng bộ quân sự địa phương và trong đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao, tiền phong gương mẫu về mọi mặt, gắn bó mật thiết với quần chúng. Hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên, công tác tài chính đảng và công tác khen thưởng trong Đảng.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành đại hội đảng và nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp.

   3. Quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng về công tác cán bộ. Đề xuất với Quân ủy Trung ương về chủ trương, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ kiến thức chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, hiểu biết thực tiễn và kiến thức kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   4. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng đơn vị trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt.

   5. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác dân vận; tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; chỉ đạo hướng dẫn và tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

   6. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành các chính sách đối với quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, hậu phương quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt thực hiện các chính sách đó trong toàn quân. Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

   7. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội phụ nữ và hội đồng quân nhân ở cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

   8. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng chống thiên tai, công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

   9. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể của Trung ương, các cơ quan chức năng của Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các địa phương và ở các ban, bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị.

   10. Phối hợp với các ngành có liên quan để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác điều tra, xét xử trong quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm khách quan, chính xác, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

   11. Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân, dân quân tự vệ. Nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; biên soạn các điều lệ, quy định về công tác đảng, công tác chính trị. Lập kế hoạch phân bổ, phân cấp và kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, phương tiện vật tư công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

   12. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh toàn diện. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chính trị; chức trách, nhiệm vụ cán bộ chính trị từ cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đến cơ sở, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ của Tổng cục chính trị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 50-QĐ/TW năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn