Nhiệm vụ ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:13/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước có những nhiệm vụ gì?  Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngạch kiểm toán viên chính kiểm toán Nhà nước có những nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

   - Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

   - Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong phạm vi trách nhiệm được phân công; chủ trì hoặc tham gia lập biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán.

   - Tham gia thẩm định các báo cáo kiểm toán hoặc tái thẩm định báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, đề xuất xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán khi được phân công.

   - Tham gia tổng kết, đánh giá về công tác kiểm toán.

   - Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công.

   - Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với Kiểm toán viên, thành viên khác của đoàn kiểm toán.

   - Kiểm toán viên chính khi được phân công làm Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn