Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Mai Phương, hiện tôi đang công tác trong ngành kho bạc. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điều 11 Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ trì xây dựng trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước kế hoạch dài hạn và trung hạn về công tác thanh tra chuyên ngành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

   - Thực hiện thanh tra theo kế hoạch; thanh tra thường xuyên; thanh tra đột xuất khi được Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật khi được phân công.

   - Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

   - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

   - Trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra theo thẩm quyền.

   - Giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước: hướng dẫn Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm; xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   - Giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước kiểm tra các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao và theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn