Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khi lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

Ngày hỏi:10/07/2018

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khi lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khi lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Nguyên Hằng (09086***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khi lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được quy định tại Điều 4 Quy định 215-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành như sau:

   - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

   - Lãnh đạo và thực hiện việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

   - Lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khi lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 215-QĐ/TW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn