Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khoa học VKSNDTC

Ngày hỏi:13/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khoa học và thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Tư vấn về mặt khoa học, giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong việc:

   + Nghiên cứu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật trong ngành KSND;

   + Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành KSND, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng chiến lược phát triển khoa học, nguồn nhân lực khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; xây dựng và thực hiện các định hướng, chương trình, kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm, bao gồm các chương trình hợp tác khoa học với nước ngoài trong ngành KSND.

   - Tham gia ý kiến trong việc đánh giá các công trình khoa học, các giáo trình giảng dạy, đề án, dự án của Ngành, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác khoa học của VKSND tối cao.

   - Kiến nghị với Viện trưởng VKSND tối cao về những vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng dự án văn bản quy phạm pháp luật, chương trình nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Cơ sở và các đề án do ngành KSND có trách nhiệm thực hiện.

   - Thảo luận, tư vấn chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo; các văn bản góp ý của VKSND tối cao đối với các dự thảo, dự án văn bản quy phạm pháp luật mà VKSND tham gia ý kiến, xây dựng.

   - Góp ý cơ chế, biện pháp khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị, Viện kiểm sát trong ngành KSND, cho ý kiến về đề nghị khen thưởng các công trình khoa học, các giáo trình, các đề án và các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

   - Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện Kiểm sát nhân dân
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn