Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động thi đua khen thưởng của một số cơ quan nhà nước, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 2264/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   2.1. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   a) Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng về lĩnh vực được phân công, phụ trách và điều hành, chỉ đạo, giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền và phân công của chủ tịch Hội đồng. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức, triển khai việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước của các cá nhân, đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

   b) Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng; chuẩn bị nội dung, chương trình tài liệu họp Hội đồng.

   c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các văn bản khác của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền.

   d) Thay mặt Hội đồng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

   e) Ký quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc các đơn vị tham mưu, trong bộ máy điều hành, các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền.

   2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách trực tiếp Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   a) Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng về lĩnh vực được phân công, phụ trách và điều hành, chỉ đạo, giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền và phân công của chủ tịch Hội đồng.

   b) Tham gia đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng; chuẩn bị nội dung, chương trình tài liệu họp Hội đồng.

   c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các văn bản khác của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền.

   d) Thay mặt Hội đồng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

   2.3. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   a) Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng về cách thức tổ chức, phát động, thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

   b) Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước khi được xét đề nghị khen thưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn