Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

   - Ghi biên bản phiên họp; ký biên bản phiên họp cùng với người chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học.

   - Tổng hợp các ý kiến trong biên bản phiên họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học trong trường hợp xin ý kiến bằng văn bản để xây dựng kết luận của Hội đồng khoa học trình Chủ tịch Hội đồng khoa học xem xét, quyết định.

   - Đôn đốc các thành viên Hội đồng khoa học thực hiện quyết định của Chủ tịch Hội đồng khoa học.

   - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn