Nhiệm vụ thực hiện đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030

Ngày hỏi:17/10/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi nhiệm vụ trọng việc thực hiện đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ thực hiện đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 quy định nhiệm vụ trọng việc thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 như sau:

   - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

   + Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

   + Các đơn vị làm công tác truyền thông, báo chí thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ để thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

   - Xây dựng văn bản, chính sách

   + Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   ++ Tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

   ++ Tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

   + Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   ++ Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý I năm 2020;

   ++ Xây dựng khung giá đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý II năm 2020.

   - Xây dựng, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   + Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ và đề xuất đổi mới cơ chế quản lý, phân công, phân cấp theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện, hoàn thành trong quý II năm 2020;

   + Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy bên trong của Học viện, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm 2020;

   + Rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên của Học viện. Lập phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động dôi dư trên cơ sở tự nguyện và bảo đảm lợi ích tối đa cho người lao động, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

   + Xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của Học viện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra tại Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

   - Xây dựng đội ngũ giảng viên

   + Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   ++ Tham mưu, xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách đội ngũ người được mời thỉnh giảng từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ và đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nội vụ, hoàn thành trong quý I năm 2020;

   ++ Tham mưu, xây dựng quy định trách nhiệm tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ, hoàn thành trong quý II năm 2020;

   + Học viện Hành chính Quốc gia tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

   ++ Xây dựng Kế hoạch hằng năm và thường xuyên tổ chức cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; xây dựng đội ngũ người được mời thỉnh giảng của Học viện đáp ứng yêu cầu;

   ++ Tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn