Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà xuất bản Tư pháp

Ngày hỏi:06/11/2018

Vừa qua tôi có nghe một vài người bạn nói về Nhà xuất bản Tư pháp, thông qua tìm hiểu tôi cũng biết một số vấn đề về cơ quan này, tuy nhiên vẫn còn vấn đề chưa rõ lắm, nhờ anh/chị hỗ trợ giúp: Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà xuất bản Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1988/QĐ-BTP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà xuất bản Tư pháp như sau:

   1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

   2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao.

   3. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Nhà xuất bản; đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà xuất bản sau khi được phê duyệt.

   4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua hoạt động của Nhà xuất bản.

   5. Thực hiện đăng ký; cấp quyết định xuất bản, tái bản; nộp lưu chiểu; quyết định phát hành đối với các xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

   6. Tổ chức xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm sau:

   a) Sách, tài liệu về pháp luật;

   b) Sách nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng về kỹ thuật lập pháp;

   c) Sách nghiệp vụ, giáo trình, tài liệu tham khảo dùng cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật;

   d) Sách văn hoá - xã hội;

   đ) Từ điển pháp luật;

   e) Các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;

   g) Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

   7. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản.

   8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản.

   9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   10. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và của Bộ.

   11. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   14. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định.

   15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhà xuất bản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn