Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi hiện đang công tác trong Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi của quý anh chị. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhiệm vụ và quyền hạn Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được hướng dẫn tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND, theo đó:

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch

  1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố:

  a) Quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

  b) Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch;

  c) Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

  2. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  a) Quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố;

  b) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

  4. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

  5. Công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, thu hồi, cấp giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch:

  a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

  b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

  d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

  đ) Thẩm định, quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thẩm định, quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao, hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

  e) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

  g) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

  h) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  k) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng các phương tiện vận chuyển theo quy định của pháp luật;

  l) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp thành phố. Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh sau khi được phê duyệt;

  6. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

  7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

  8. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

  9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

  10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin; thu thập, xử lý, hệ thống hóa, quản lý, lưu trữ và khai thác các nguồn thông tin phục vụ cho phát triển du lịch; ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác và cung cấp thông tin du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho doanh nghiệp và khách du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Sở Du lịch.

  11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực du lịch cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

  12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch của thành phố.

  13. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

  14. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại Quyết định 13/2017/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Sở Du lịch
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn