Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Ngày hỏi:14/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định củ tổ chức trung tâm dự báo kinh tế xã hội. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Quyết định 44/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia như sau:

   - Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

   - Cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

   - Tổ chức điều tra, thu thập thông tin trong nước và quốc tế phục vụ công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế - xã hội.

   - Tổng hợp, phân tích thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội.

   - Phân tích, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp và phân tích những biến động bất thường về kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế để đưa ra các dự báo, cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

   - Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội.

   - Đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   - Thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:

   + Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: Thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội và các nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

   + Thực hiện hoạt động tư vấn về các lĩnh vực dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;

   + Biên soạn các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

   - Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn