Nội dung các khoản kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:03/04/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nội dung các khoản kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan nhà nước được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung các khoản kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan nhà nước quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định;

   - Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi phí thuê mướn; chi vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi hội nghị; công tác phí trong nước; chi đoàn ra; chi đoàn vào; các khoản chi đặc thù của ngành, chi may sắm trang phục (theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành; chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn

   - Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư (ngoài kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II của Thông tư này);

   - Các khoản chi thường xuyên khác thuộc nội dung kinh phí thực hiện chế độ tự chủ;

   - Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí theo quy định, bao gồm: chi cho lao động trực tiếp thu phí, lệ phí (các khoản tiền lương, tiền công, các khoản đóng góp theo lương), trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí lệ phí; chi phục vụ trực tiếp cho công việc thu phí, lệ phí (văn phòng phẩm, điện thoại, điện nước, công tác phí, công vụ phí); chi sửa chữa thường xuyên tài sản máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí, lệ phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan đến việc thu phí lệ phí.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn