Nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ngày hỏi:07/03/2019

Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Có các nội dung nào cần kiểm tra nhà nước về đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng? Vấn đề này được quy định tại đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật có quy định đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng gồm chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật đo lường.

   Tại Điều 24 Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có quy định các nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường như sau:

   1. Kiểm tra sự phù hợp của chuẩn đo lường so với yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

   2. Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu quy định tại Điều 9 Thông tư này.

   3. Kiểm tra đối với phép đo gồm:

   a) Kiểm tra, xác định sự phù hợp của phương tiện đo, phương pháp đo đã sử dụng và các điều kiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường;

   b) Kiểm tra sai số của kết quả đo với giới hạn sai số cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

   4. Kiểm tra sự phù hợp đối với lượng của hàng đóng gói sẵn theo yêu cầu quy định tại Điều 18 Thông tư này.

   5. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, việc bảo đảm các điều kiện hoạt động, việc thực hiện nghĩa vụ của cơ sở Đo lường-Chất lượng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật đo lường.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn