Quy định của pháp luật lý lịch tư pháp về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho người chưa thành niên và người đã thành niên?

Ngày hỏi:21/01/2006
Quy định của pháp luật lý lịch tư pháp về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho người chưa thành niên và người đã thành niên?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật không quy định độ tuổi của cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   Cũng theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Dân sự, người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên và quy định tại khoản 1 các điều 141, [Anchor] 144 Bộ luật Dân sự, thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Để bảo đảm quyền lợi cho người chưa thành niên có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp quy định có 02 mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: mẫu số 03/2013/TT-LLTP và mẫu số 04/2013/TT-LLTP. Theo đó, Tờ khai theo mẫu số 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Tờ khai theo mẫu số 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

   Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên và các biểu mẫu nêu tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP thì cha mẹ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 và sử dụng Tờ khai theo mẫu số 04/2013/TT-LLTP. Đối với người đã thành niên không được ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (bao gồm cả cha, mẹ của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) và khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì sử dụng Tờ khai theo mẫu số 03/2013/TT-LLTP.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn