Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Ngày hỏi:20/02/2013

Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm. Đây là một nghị quyết rất được lòng dân và cũng để nâng cao chất lượng cán bộ được dân bầu phải làm tốt hơn nữa công việc được nhân dân giao phó. Vậy đối với những cán bộ mà phiếu tín nhiệm thấp thì xử lý như thế nào? Nay xin luật gia cho biết quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND, để chúng tôi hiểu rõ hơn và giám sát việc thực hiện

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND được quy định như sau: + Người được lấy phiếu tín nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này có báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các nội dung quy định tại điều 5 của nghị quyết này trong năm trước đó. Báo cáo được gửi đến Thường trực HĐND chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (nếu có) đến đại biểu HĐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND; + Chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có thể gửi văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm quy định tại Điều 5 của nghị quyết này. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản yêu cầu mà đại biểu đã nêu trước ngày lấy phiếu tín nhiệm; + HĐND thành lập Ban kiểm phiếu. Việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm phiếu theo quy định tại Điều 13 của Quy chế hoạt động của HĐND; + HĐND lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”; + Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; + HĐND xem xét, thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đề nghị của Thường trực HĐND. + Hệ quả đối với người được Quốc hội, HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2013


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lấy phiếu tín nhiệm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn