Quyền và nghĩa vụ của cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Ngày hỏi:03/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra công tác bồi thường nhà nước có những quyền và nghĩa vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra công tác bồi thường nhà nước có những quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 19 Thông tư 08/2019/TT-BTP, cụ thể như sau:

   - Trên cơ sở căn cứ quy định tại Điều 17 của Thông tư này, cơ quan quản lý nhà nước xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra và gửi dự thảo kế hoạch kiểm tra xin ý kiến các cơ quan có liên quan đến nội dung kiểm tra. Dự thảo kế hoạch kiểm tra phải có những nội dung chính sau đây:

   + Mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra;

   + Nội dung kiểm tra;

   + Phạm vi kiểm tra;

   + Thời gian và địa điểm tiến hành kiểm tra;

   + Cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra;

   + Thành phần tham gia đoàn kiểm tra và trách nhiệm của các thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

   - Cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm góp ý vào dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử người tham gia đoàn kiểm tra theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

   - Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện và ban hành kế hoạch kiểm tra.

   - Kế hoạch kiểm tra định kỳ phải được ban hành trước ngày 31/3 hằng năm. Kế hoạch kiểm tra định kỳ và kế hoạch kiểm tra đột xuất phải được gửi cho các thành phần tham gia đoàn kiểm tra và cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra 15 ngày.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn