Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Chính trị khi thực hiện Luật dân quân tự vệ

Ngày hỏi:06/09/2017

Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Chính trị khi thực hiện Luật dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hải Giang. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Chính trị khi thực hiện Luật dân quân tự vệ được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hôi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hải Giang (haigiang*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Chính trị khi thực hiện Luật dân quân tự vệ được quy định tại Điều 4 Thông tư 80/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành. Cụ thể là:

  Chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu đề xuất với Đảng ủy quân sự Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ trong xây dựng, huấn luyện và hoạt động; chỉ đạo cơ quan chính trị các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các quân chủng, binh chủng, binh đoàn, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, các học viện, nhà trường trong quân đội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dân quân tự vệ; ban hành nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo dục chính trị - pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ; phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến để phổ biến và chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của lực lượng dân quân tự vệ.

  Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

  1. Cục Tổ chức

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự Trung ương đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị dân quân tự vệ, phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và xây dựng chi bộ quân sự cấp xã;

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong Tổng cục Chính trị chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị trong tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo hướng dẫn cấp xã diễn tập chiến đấu – trị an vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang ở cơ sở.

  2. Cục Tuyên huấn

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giúp Thủ trưởng Tổng cục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dân quân tự vệ. Xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu giáo dục chính trị - pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ; chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện công tác giáo dục chính trị - pháp luật dân quân tự vệ và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ;

  b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng;

  c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác tư tưởng, công tác giáo dục chính trị, pháp luật, công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ, công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  3. Cục Dân vận

  Chủ trì, phối hợp Cục Dân quân tự vệ, tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tiến hành sơ, tổng kết công tác vận động nhân dân của lực lượng dân quân tự vệ.

  4. Cục Cán bộ

  Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở; hướng dẫn việc phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị cho học viên sau khi đã tốt nghiệp.

  5. Cục Chính sách

  Phối hợp Cục Dân quân tự vệ tham mưu cho Bộ Quốc phòng hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ.

  6. Cục Bảo vệ An ninh quân đội

  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan bảo vệ các đơn vị, cán bộ chuyên trách quân sự tham mưu cho cơ quan quân sự các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị mình, chấp hành nghiêm túc các quy định bảo vệ bí mật quốc gia, đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái chống Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ.

  7. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội

  Thực hiện thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ, truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ; phát hiện nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm trong tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; phê phán những nhận thức, hành động vi phạm pháp luật trong tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

  a) Báo Quân đội nhân dân: Thực hiện tuyên truyền Luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện sâu rộng trong lực lượng vũ trang và toàn dân. Mở chuyên mục, diễn đàn trao đổi làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong Luật dân quân tự vệ; các kinh nghiệm về xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; trao đổi, phản ánh những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện;

  b) Tạp chí Quốc phòng toàn dân: Tập trung tuyên truyền đăng tải các bài viết trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ ở bộ, ngành và các địa phương.

  Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Chính trị khi thực hiện Luật dân quân tự vệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 80/2010/TT-BQP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn