Quyền và nhiệm vụ của Phó Cục trưởng, Cục trưởng cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ngày hỏi:14/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hồng Anh, hiện tôi đang học việc tại một văn phòng công chứng.  Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể:  Quyền và nhiệm vụ của Phó Cục trưởng Cục trưởng cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nhiệm vụ của Phó Cục trưởng Cục trưởng cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 4 Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành, cụ thể như sau:

   - Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành Cục, được Cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác và một số đơn vị thuộc Cục; nhân danh và sử dụng quyền hạn của Cục trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

   - Phó Cục trưởng có trách nhiệm:

   + Thực hiện sự chỉ đạo, phân công công tác của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cục trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách;

   + Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục trong việc thực hiện công việc theo các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách;

   + Phân công công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị thuộc Cục được phân công phụ trách;

   + Ký thay Cục trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác theo ủy quyền của Cục trưởng;

   + Phối hợp với Phó Cục trưởng khác trong quá trình giải quyết công việc có liên quan;

   + Trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo Cục trưởng;

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

   - Phó Cục trưởng phải báo cáo Cục trưởng những vấn đề sau:

   + Kết quả giải quyết công việc được phân công phụ trách hoặc được ủy quyền;

   + Những vấn đề pháp luật chưa quy định, chưa có trong chương trình, kế hoạch công tác của Cục hoặc mới phát sinh, nhạy cảm, quan trọng khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao;

   + Chương trình, kế hoạch công tác và việc điều chỉnh nội dung, thời hạn các công việc đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác của Cục thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

   + Những vấn đề có liên quan đến từ hai Phó Cục trưởng trở lên nhưng các Phó Cục trưởng còn có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực do Cục trưởng phụ trách;

   + Những vấn đề khác khi Phó Cục trưởng thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cục trưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn