Rà soát TCVN/QS quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Theo quy định hiện hành thì việc rà soát TCVN/QS quy định như thế nào? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 23 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc rà soát TCVN/QS quy định như sau:

   - TCVN/QS được rà soát định kỳ 05 năm một lần hoặc sớm hơn khi cần thiết kể từ ngày ký ban hành;

   - Hằng năm, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng lập danh mục TCVN/QS đến thời hạn phải rà soát, thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan;

   - Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện rà soát TCVN/QS theo yêu cầu quy định tại Điều 4 Thông tư này và các quy định khác có liên quan;

   - Kết quả rà soát TCVN/QS của cơ quan, đơn vị được lập thành các danh mục sau: Danh mục TCVN/QS còn hiệu lực; danh mục TCVN/QS sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục TCVN/QS bãi bỏ;

   - Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tổng hợp kết quả rà soát TCVN/QS, báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn