Thẩm định của đơn vị quản lý về đánh giá phân loại công chức, viên chức KHCN

Ngày hỏi:07/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phân loại đánh giá công chức, viên chức tại đơn vị khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi thẩm định của đơn vị quản lý về đánh giá phân loại công chức, viên chức KHCN được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 25 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 thì Thẩm định của đơn vị quản lý:

   a) Thẩm định cấp Bộ:

   Tổ thẩm định gồm Thủ trưởng các đơn vị quản lý chức năng của Bộ do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Tổ trưởng. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Tổ thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định.

   Chậm nhất ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá, Thành viên Tổ thẩm định nhận xét, đánh giá mức độ đạt được thuộc lĩnh vực quản lý được giao cho từng đơn vị trực thuộc Bộ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ qua Vụ Tổ chức cán bộ theo hai nội dung (Mẫu 06):

   - Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch công tác của đơn vị theo 4 mức (có minh chứng kèm theo): Hoàn thành xuất sắc (M1); Hoàn thành tốt (M2); Hoàn thành (M3) và Không hoàn thành (M4).

   - Đánh giá mức độ chấp hành việc thực hiện các văn bản quản lý, điều hành của Bộ theo ba mức (có minh chứng kèm theo): Chấp hành tốt (N1); Chấp hành tương đối tốt (N2), Chấp hành chưa tốt, còn vi phạm (N3).

   Thành viên Tổ thẩm định gồm:

   - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: nhận xét, đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện, mức độ hoàn thành về khối lượng, tiến độ các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; nhận xét, đánh giá việc thực hiện công tác tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ và các quy chế liên quan;

   - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: nhận xét, đánh giá việc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế và các quy chế liên quan;

   - Vụ trưởng Vụ Pháp chế: nhận xét, đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ và các quy chế liên quan;

   - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng: nhận xét, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và các quy chế liên quan;

   - Chánh Văn phòng Bộ: nhận xét, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác; việc chấp hành chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ qua các văn bản chỉ đạo, điều hành, thông báo kết luận các phiên họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, các phiên họp giao ban tuần/tháng; công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ việc thực hiện quy chế làm việc và các quy chế nội bộ khác của Bộ do Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi;

   - Chánh Thanh tra Bộ: nhận xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị thuộc bộ; công tác tiếp dân; công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các đơn vị thuộc Bộ; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ và các quy chế liên quan;

   - Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia: nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê, giao nộp kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các quy chế liên quan;

   - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin: nhận xét, đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin; công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ và thực hiện các quy chế liên quan;

   - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: nhận xét, đánh giá việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính theo phân công của Lãnh đạo Bộ và các quy chế liên quan; tổng hợp kết quả thẩm định đánh giá các đơn vị trực thuộc Bộ;

   b) Thành phần, nhiệm vụ của Tổ thẩm định tại các đơn vị trực thuộc Bộ (nếu có) do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

   Trên đây là quy định về thẩm định của đơn vị quản lý về đánh giá phân loại công chức, viên chức KHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT