Tham dự, ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp, hội nghị của Vụ pháp chế

Ngày hỏi:17/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi việc tham dự, ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp, hội nghị của Vụ pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tai Điều 21 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì cử đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế tham dự các cuộc họp do các đơn vị khác chủ trì như sau:

   1. Các thành phần được triệu tập, cử đi họp có trách nhiệm tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định; trường hợp vắng mặt hoặc cử người khác đi họp thay phải báo cáo và được sự đồng ý của Vụ trưởng.

   2. Đối với cuộc họp giao ban Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Phòng Pháp luật có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp. Trong trường hợp cần thiết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Vụ trưởng, Phòng Pháp luật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết luận của Vụ trưởng tại các cuộc họp đến các Phòng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày họp.

   Phòng Pháp luật theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Vụ trưởng tại các cuộc họp.

   3. Đối với các cuộc họp khác, Phòng được giao chủ trì chuẩn bị nội dung tổ chức ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp.

   Trên đây là quy định về tham dự, ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp, hội nghị của Vụ pháp chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT