Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:27/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về phân cấp, quản lý công chức, viên chức người lao động tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019 thì Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ như sau:

   Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phân công quyết định nội dung quản lý công chức, viên chức đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ phụ trách như sau:

   1. Về công tác quy hoạch:

   Quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Thứ trưởng phụ trách.

   2. Về bổ nhiệm cán bộ:

   Phê duyệt chủ trương kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, trừ Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp.

   3. Về tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức:

   - Phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng, đề nghị tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái viên chức đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và Viện Khoa học pháp lý, trừ Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp;

   - Quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái viên chức của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

   4. Về xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

   - Quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp ở hạng II đối với viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, trừ Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp;

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ quản lý về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II; cử công chức, viên chức đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II do các Bộ, ngành tổ chức; bổ nhiệm và xếp lương sau khi có kết quả thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II;

   - Phê duyệt kế hoạch và kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp; tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; bổ nhiệm và xếp lương sau khi có kết quả thi hoặc xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

   5. Về cử công chức, viên chức tham gia công tác ở trong nước:

   Quyết định cử người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tham gia công tác ở trong nước khi cơ quan ngoài Bộ đề nghị Bộ Tư pháp cử người tham gia.

   6. Về thực hiện chế độ, chính sách:

   Quyết định cho nghỉ không hưởng lương; thông báo và quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

   7. Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức:

   Đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

   8. Về giải quyết tinh giản biên chế:

   Phê duyệt chủ trương giải quyết chế độ tinh giải biên chế đối với viên chức từ lãnh đạo cấp phòng trở xuống của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

   Trên đây là quy định về Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn