Thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

Ngày hỏi:20/12/2018

Tập thể lãnh đạo, quản lý ở đây có thể là: Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã;... Theo đó, thì ai có trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý? Ban biên tập hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Tiểu mục 3.4 Mục B Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, có quy định trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý như sau:

   a) Đánh giá, xếp loại đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

   - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

   - Đảng đoàn, ban cán sự đảng tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

   b) Đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện

   - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

   - Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp đối với đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp trên tổ chức cơ sở đảng khác trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh) tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ công tác của mình.

   + Ở cùng cấp: Các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện trong đảng bộ.

   + Ở cấp dưới: Các cấp ủy đảng trực thuộc (chi bộ nơi không có cấp ủy).

   c) Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

   - Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp đối với đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở khác trực thuộc cấp ủy cấp huyện) tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ công tác của mình.

   + Ở cùng cấp: Các cấp ủy cơ sở trong cùng đảng bộ cấp huyện.

   + Ở cấp dưới: Các tổ chức đảng trực thuộc.

   d) Đánh giá, xếp loại ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở

   - Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (đảng ủy cơ sở) chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.

   - Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: Tập thể lãnh đạo của ngành dọc cấp trên trực tiếp.

   + Ở cùng cấp: Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.

   + Ở cấp dưới: Tập thể lãnh đạo của ngành dọc cấp dưới trực tiếp.

   e) Đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện

   - Ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của mình.

   - Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: Tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên trực tiếp theo ngành dọc.

   + Ở cùng cấp: (1) Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp; (2) Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đoàn thể của đơn vị.

   + Ở cấp dưới: Tập thể lãnh đạo đơn vị cấp dưới trực tiếp (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn