Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi mới được vào Đảng được vài tháng, do đó mà muốn tìm hiểu biết thêm nghiều kiến thức hơn để theo kịp các anh/chị trong công tác cuối năm. Theo đó, tôi chưa được rõ ai có trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm? Rất mong Ban tư vấn hỗ trợ.

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, có quy định trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng như sau:

   a) Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện

   - Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh) chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ trực thuộc.

   - Cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên trực tiếp; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (đối với đánh giá đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (đối với đánh giá đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng khác).

   + Ở cùng cấp: Các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện trong đảng bộ.

   + Ở cấp dưới: Các cấp ủy đảng trực thuộc (chi bộ nơi không có cấp ủy).

   b) Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

   - Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

   - Cấp ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng:

   + Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên trực tiếp; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (đối với đánh giá tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn); tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (đối với đánh giá các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác).

   + Ở cùng cấp: Các cấp ủy cơ sở trong cùng đảng bộ cấp huyện.

   + Ở cấp dưới: Các cấp ủy đảng trực thuộc (chi bộ nơi không có cấp ủy).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn