thời gian của một kỳ thi tuyển viên chức là bao lâu?

Ngày hỏi:25/05/2015
Cho cháu được hỏi thời gian của một kỳ thi tuyển viên chức là bao lâu? Nếu trong vòng trên 5 tháng mà hội đồng tuyển dụng không công bố kết qủa thi tuyển thì thí sinh có thể phản ánh hoặc kiến nghị không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • rong các văn bản quy định về việc tuyển dụng viên chức không có quy định cụ thể thời gian của một kỳ thi tuyển viên chức kéo dài bao lâu. Việc tuyển dụng viên chức phụ thuộc vào thời gian các đơn vị bắt đầu thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian các đơn vị tổ chức xét tuyển, số lượng hồ sơ v.v. Tuy nhiên,có một số nội dung bắt buộc cơ quan tuyển dụng viên chức phải thực hiện theo đúng thời gian quy định như thời gian thành lập Hội đồng xét tuyển, niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết công khai kết quả tuyển dụng, tiếp nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo.

   Về thời gian tiếp nhận phúc khảo, tại Điều 17, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

   “Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có).

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại Khoản này.

   Sau khi thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc”

   Như vậy, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức niêm yết kết quả tuyển dụng thì người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn