Thời hạn bảo quản tài liệu tài chính, kế toán ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:21/03/2019

Tôi mới đậu kỳ thì công chức ngành hải quan. Sắp tới đây tôi sẽ nhận công tại một chi cục Hải quan. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản tài liệu tài chính, kế toán ngành Hải quan là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu tài chính, kế toán ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   6.1. Tài liệu tài chính, kế toán

   94.

   Tập văn bản về công tác tài chính, kế toán, quản lý ngân sách gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực

   95.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn về tài chính, kế toán, quản lý ngân sách

   Vĩnh viễn

   96.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, chính sách về kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Ngành, đơn vị

   Vĩnh viễn

   97.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ /quy chế về khoán chi từng năm, từng giai đoạn của ngành Hải quan và của từng đơn vị

   Vĩnh viễn

   98.

   Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán của Ngành, đơn vị:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Tháng, quý

   Vĩnh viễn

   20 năm

   05 năm

   99.

   Báo cáo thực hiện cơ chế quản lý tài chính

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Tháng, quý

   Vĩnh viễn

   20 năm

   05 năm

   100.

   Kế hoạch tài chính trung và dài hạn của Ngành, cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

   Vĩnh viễn

   101.

   Hồ sơ xây dựng dự toán, điều chỉnh, quyết định phê duyệt dự toán ngân sách toàn Ngành:

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   102.

   Hồ sơ lập, phân bổ, phê duyệt, giao dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý:

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   103.

   Hồ sơ tổng hợp quyết toán chi ngân sách nhà nước toàn Ngành:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Tháng, quý

   Vĩnh viễn

   20 năm

   05 năm

   104.

   Hồ sơ quyết toán chi ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc quyền quản lý (báo cáo quyết toán, biên bản quyết toán, thông báo xét duyệt quyết toán....)

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   105.

   Báo cáo tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

   Vĩnh viễn

   106.

   Báo cáo công khai dự toán, phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị thuộc quyền quản lý hàng năm

   Vĩnh viễn

   107.

   Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán chi ngân sách của các cơ quan thuộc quyền quản lý hàng năm, nhiều năm

   Vĩnh viễn

   108.

   Hồ sơ quản lý cấp phát ngoại tệ cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý hàng năm

   20 năm

   109.

   Tổng hợp dự toán, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chi ngoại tệ của đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý:

   - Hàng năm, nhiều năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   110.

   Hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A

   Vĩnh viễn

   111.

   Sổ theo dõi quản lý tài chính, ngân sách

   20 năm

   112.

   Sổ sách kế toán của cơ quan, đơn vị:

   - Sổ tổng hợp

   - Sổ chi tiết

   20 năm

   10 năm

   113.

   Tập lưu chứng từ, hạn mức kinh phí được duyệt cấp cho Tổng cục Hải quan và chứng từ cấp phát các nguồn vốn cho các đơn vị dự toán trong Ngành (chứng từ kế toán cấp II)

   15 năm

   114.

   Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (chứng từ kế toán cấp III, IV)

   10 năm

   115.

   Tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành của đơn vị kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

   05 năm

   116

   Báo cáo đối chiếu thanh toán công nợ của đơn vị

   20 năm

   117.

   Hồ sơ đấu thầu, thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cơ quan

   - Hồ sơ đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, hợp đồng...

   20 năm

   - Hồ sơ dự thầu không trúng thầu

   05 năm

   118.

   Hồ sơ kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   Vĩnh viễn

   - Vụ việc khác

   15 năm

   119.

   Hồ sơ kiểm toán của các đơn vị chức năng tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong Ngành:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   Vĩnh viễn

   - Vụ việc khác

   15 năm

   120.

   Báo cáo kiểm toán năm

   Vĩnh viễn

   121.

   Hồ sơ kiểm toán nội bộ:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   - Vụ việc khác

   Vĩnh viễn

   10 năm

   122.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kế toán
  Cơ quan hải quan
  Hoạt động hải quan
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn