Thông báo thời điểm nghỉ hưu trực tiếp cho công chức có đúng không?

Ngày hỏi:11/06/2021

Tôi là công chức sắp về hưu. Vừa rồi đơn vị tôi có thông báo trực tiếp cho tôi là tháng 12/2021 tôi nghỉ hưu. Đơn vị chỉ thông báo vậy thôi chứ không có văn bản giấy tờ gì thì có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 10 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức như sau:

   Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.

   => Căn cứ quy định nêu trên, việc thông báo thời điểm nghỉ hưu đến công chức phải được thực hiện bằng văn bản. Việc đơn vị anh/chị chỉ tiến hành thông báo trực tiếp bằng lời nói là không phù hợp với quy định nêu trên.

   Mẫu thông báo nghỉ hưu:

   PHỤ LỤC 1

   MẪU THÔNG BÁO NGHỈ HƯU
   (Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

   ……..(1)…….
   ----------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   --------------

   Số: /TB-…

   ….., ngày …. tháng …. năm ….

   THÔNG BÁO (2)

   Về việc nghỉ hưu đối với công chức

   Kính gửi: Ông (bà)…………………………..................................

   Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

   Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

   Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

   Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

   Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:

   Ông (bà) ...............................................................................................................................

   Sinh ngày …… tháng ….. năm ...............................................................................................

   Chức vụ: ..............................................................................................................................

   Đơn vị công tác:....................................................................................................................

   Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

   …. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.

   NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
   (Ký tên, đóng dấu)

   Ghi chú:

   (1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

   (2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn